Trang chủ Tin tức Tin tức - Sự kiện Hiệu trưởng dạy đủ số tiết định mức và kiêm nhiệm chức vụ khác có được thanh toán tiền dạy thừa giờ?

Hiệu trưởng dạy đủ số tiết định mức và kiêm nhiệm chức vụ khác có được thanh toán tiền dạy thừa giờ?

Email In PDF.

 Hiệu trưởng, phó hiệu trưởng là những giáo viên được giao nhiệm vụ quản lí hoạt động giáo dục của một trường học. Hiệu trưởng góp phần quan trọng trong việc quyết định chất lượng dạy và học của nhà trường. Theo quy định của điều lệ trường học, hiệu trưởng chịu trách nhiệm quản lí các hoạt động giáo dục, tham gia giảng dạy, thực hiện xã hội hóa giáo dục, phân công lao động, xây dựng và thực hiện kế hoạch, quản lí nhân sự, tài chính, tài sản,… của một trường học. Nhiều hiệu trưởng còn kiêm thêm nhiều chức vụ khác, các chế độ phụ cấp, tiết dạy định mức, thanh toán chế độ dạy vượt định mức,… đã được quy định khá cụ thể, tuy nhiên, việc thực hiện vẫn còn gặp khó khăn. Dưới đây, chúng tôi phân tích những quy định của Nhà nước liên quan đến vấn đề trên. Bài viết này chỉ có giá trị tham khảo, không có giá trị dùng để tranh luận trong các hội nghị hoặc không làm căn cứ cho việc thanh toán.

Hiệu trưởng là giáo viên?

Theo Khoản 1 và 3, Điều 70, Mục 1, Chương IV của Luật Giáo dục 2005 quy định: “Nhà giáo là người làm nhiệm vụ giảng dạy, giáo dục trong nhà trường, cơ sở giáo dục khác”, “Nhà giáo giảng dạy ở cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông, giáo dục nghề nghiệp gọi là giáo viên”.

Theo Điều 30, Chương IV của Điều lệ trường trung học cơ sở, trung học phổ thông và trường có nhiều cấp học ban hành kèm theo kèm theo Thông tư  số: 12/2011/TT-BGDĐT ngày 28/3 /2011 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo, quy định: “Giáo viên trường trung học là người làm nhiệm vụ giảng dạy, giáo dục trong nhà trường, gồm: Hiệu trưởng, Phó Hiệu trưởng, giáo viên bộ môn, giáo viên làm công tác Đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh (bí thư, phó bí thư hoặc trợ lý thanh niên, cố vấn Đoàn), giáo viên làm tổng phụ trách Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh (đối với trường trung học có cấp tiểu học hoặc cấp THCS), giáo viên làm công tác tư vấn cho học sinh”.

Theo quy định về chuyển xếp mã ngạch lương, hiệu trưởng, phó hiệu trưởng các trường MN, TH, THCS, THPT được xếp mã ngạch lương của giáo viên (15a.201, 15a.202, 15a.203,15a.204, 15a.206, 15.113, 15.112).

Từ những quy định nêu trên, cần khẳng định rằng hiệu trưởng, phó hiệu trưởng của các trường mầm non, tiểu học, trung học cơ sở và trung học phổ thông là giáo viên, được giao nhiệm vụ quản lí, vì thế hiệu trưởng và phó hiệu trưởng của các trường này có trách nhiệm thực hiện các quyền và nghĩa vụ như giáo viên và tham gia quản lí giáo dục.

Số tiết dạy định mức đối với hiệu trưởng và phó hiệu trưởng là bao nhiêu?

Tại Khoản 1 và 2, Điều 7, Chương II của Thông tư số 28/2009/TT-BGDĐT ngày 21/10/2009 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành kèm theo Quy định chế độ làm việc đối với giáo viên phổ thông, quy định:

1. Hiệu trưởng, phó hiệu trưởng trường phổ thông có nhiệm vụ giảng dạy một số tiết để nắm được nội dung, chương trình giáo dục và tình hình học tập của học sinh nhằm nâng cao hiệu quả trong công tác quản lí.

2. Hiệu trưởng dạy 2 tiết/tuần. Phó hiệu trưởng dạy 4 tiết/tuần.

Tại Điểm g, Khoản 5, Điều 20 và Điểm c, Khoản 3, Điều 21, Chương II của Điều lệ trường tiểu học ban hành kèm theo kèm theo Thông tư  số: 41/2010/TT-BGDĐT ngày 30/12/2010 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo, quy định: Hiệu trưởng trường tiểu học tham gia giảng dạy bình quân 2 tiết trong một tuần; hiệu trưởng trường tiểu học tham gia giảng dạy bình quân 4 tiết trong một tuần.

Tại Khoản 4, Điều 4 của Thông tư số 48/2011/TT-BGDĐT ngày 25/10/2011 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Quy định chế độ làm việc đối với giáo viên mầm non, nêu rõ:           

Đối với hiệu trưởng, phó hiệu trưởng, ngoài việc thực hiện nhiệm vụ của hiệu trưởng, phó hiệu trưởng quy định tại Điều lệ trường mầm non, hiệu trưởng phải trực tiếp tham gia các hoạt động giáo dục (dạy trẻ hoặc dự giờ dạy trẻ của giáo viên trong trường) 02 giờ trong một tuần; phó hiệu trưởng phải trực tiếp tham gia các hoạt động giáo dục 04 giờ trong một tuần.

Hiệu trưởng, phó hiệu trưởng đã thực hiện giảng dạy đủ tiết định mức và kiêm nhiệm thêm chức vụ khác có được thanh toán tiền thừa tiết dạy vượt định mức hay giảm tiết dạy định mức hay không?

Nhà nước quy định hiệu trưởng và phó hiệu trưởng phải trực tiếp tham gia giảng dạy là để đảm bảo quyền lợi và nghĩa vụ của hiệu trưởng, phó hiệu trưởng, vừa giúp người quản li giáo dục nắm được nội dung, chương trình giáo dục và tình hình học tập của học sinh , trên cơ sở đó góp phần nâng cao hiệu quả trong công tác quản lí. Quy định này cần được thực hiện có hiệu quả.

Trong thực thế, nhiều hiệu trưởng, phó hiệu trưởng vừa thực hiện đủ tiết dạy định mức theo quy định, vừa kiêm nhiệm thêm một số chức vụ khác, được quy định giảm định mức tiết dạy đối với giáo viên. Vậy, họ có được thanh toán tiền thừa tiết dạy (giờ dạy) vượt định mức hay giảm tiết dạy định mức hay không?

Chế độ giảm định mức tiết dạy đối với giáo viên kiêm nhiệm công tác Đảng, đoàn thể và các tổ chức khác trong trường phổ thông được hướng dẫn tại Khoản 1, Khoản 3 và Khoản 5 Điều 9 Chương II của Thông tư số 28/2009/TT-BGDĐT ngày 21/10/2009 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành kèm theo Quy định chế độ làm việc đối với giáo viên phổ thông, quy định như sau: "Giáo viên kiêm bí thư đảng bộ, bí thư chi bộ nhà trường, chủ tịch công đoàn trường hạng I được giảm 4 tiết/tuần, các trường hạng khác được giảm 3 tiết/tuần;  Giáo viên kiêm chủ tịch hội đồng trường, thư kí hội đồng trường được giảm 2 tiết/tuần”.

Chế độ giảm định mức tiết dạy đối với giáo viên kiêm nhiệm công tác Đảng, đoàn thể và các tổ chức khác trong trường mầm non được hướng dẫn tại Điểm a, Khoản 1, Điều 5 của Thông tư số 48/2011/TT-BGDĐT ngày 25/10/2011 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Quy định chế độ làm việc đối với giáo viên mầm non, quy định như sau: “Giáo viên kiêm bí thư chi bộ nhà trường, chủ tịch công đoàn giáo dục nhà trường, chủ tịch hội đồng trường, thư kí hội đồng trường, bí thư đoàn thanh niên nhà trường được giảm 2 giờ dạy/tuần”.

Theo chúng tôi, hiệu trưởng, phó hiệu trưởng cũng là giáo viên, vì thế, nếu họ vừa giảng dạy đủ số tiết định mức, vừa phải kiêm thêm các chức vụ khác thì được thanh toán tiền thừa tiết dạy (giờ dạy) vượt định mức nhưng không được lấy các tiết giảm trừ tiết giảng dạy định mức (do kiêm nhiệm chức vụ) để không trực tiếp giảng dạy (hoặc tham gia trực tiếp hoạt động giáo dục trẻ). Cũng giống như 1 GV THCS mỗi tuần dạy đủ 19 tiết định mức và có kiêm nhiệm thêm công tác chủ nhiệm lớp thì được thanh toán tiền thừa tiết dạy vượt định mức.

Tuy nhiên, điều kiện để được thanh toán tiền thừa tiết dạy còn phụ thuộc vào việc phân công lao động hợp lí, tổng định biên và kinh phí được giao. Mỗi giáo viên không kiêm quá 02 chức vụ và được hưởng chế độ giảm giờ dạy, tiết dạy định mức cao nhất.

Ví dụ 1: Phó hiệu trưởng trường MN A một năm trực tiếp giáo dục trẻ 140 giờ dạy (35 tuần x 4 giờ), danh thời gian 07 tuần cho việc tham gia học tập, bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ, chuẩn bị năm học mới, sơ kết học kì, tổng kết năm học và kiêm nhiệm thêm chức vụ chủ tịch hội đồng trường và bí thư chi bộ thì được thanh toán tiền dạy vượt giờ định mức là 70 giờ.

Ví dụ 2: Phó hiệu trưởng trường TH B (trường hạng 2) một năm trực tiếp giảng dạy 140 tiết dạy (35 tuần x 4 tiết), danh thời gian 07 tuần cho việc tham gia học tập, bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ, chuẩn bị năm học mới, sơ kết học kì, tổng kết năm học và kiêm nhiệm thêm một trong các chức vụ chủ tịch hội đồng trường hoặc bí thư chi bộ hoặc chủ tịch công đoàn thì được thanh toán tiền dạy vượt tiết định mức là 111 tiết.

Ví dụ 3: Hiệu trưởng trường THCS C (trường hạng 1) một năm trực tiếp giảng dạy 74 tiết dạy (37 tuần x 2 tiết), danh thời gian 05 tuần cho việc tham gia học tập, bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ, chuẩn bị năm học mới, sơ kết học kì, tổng kết năm học và kiêm nhiệm thêm một trong các chức vụ chủ tịch hội đồng trường hoặc bí thư chi bộ thì được thanh toán tiền dạy vượt tiết định mức là 148 tiết.

Hiện nay, khác với bí thư chi bộ các trường THPT, bí thư chi bộ thôn,..., bí thư chi bộ của các trường MN, TH, THCS chưa có chế độ phụ cấp.

Nếu việc chế độ tiền giảng dạy vượt tiết dạy (giờ dạy) định mức được thực hiện, chúng tôi thiết nghĩ trách nhiệm và chất lượng công việc của người quản lí sẽ được nâng lên, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện. Điều mong muốn của tác giả bài viết này là hiệu trưởng, phó hiệu trưởng tích cực trong việc thực hiện các tiết dạy định mức theo quy định và các cấp quản lí giáo dục thực hiện có hiệu quả các quy định của Nhà nước về chế độ của giáo viên kiêm nhiệm.

Bài viết này chỉ có giá trị tham khảo, quý vị độc giả có thể gửi bài thảo luận, cung cấp thêm thông tin đến địa chỉ Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

Tài liệu tham khảo:

Bài viết trên báo chinhphudientu của luật sư Lê Văn Đài, văn phòng Luật sư Khánh Hưng, đoàn Luật sư Hà Nội: http://baodientu.chinhphu.vn/Home/Che-do-giam-dinh-muc-tiet-day-doi-voi-giao-vien-kiem-nhiem-cong-tac/20121/126257.vgp
                                                                           (Th.s: Nguyễn Văn Cần - pgdhuongthuy.edu.vn)
 

Lần cập nhật cuối ( Chủ nhật, 12 Tháng 2 2012 13:25 )  

HÌNH ẢNH HOẠT ĐỘNG

HÌNH ẢNH HOẠT ĐỘNG

Chủ đề năm học 2013-2014

Kỉ cương, chất lượng, nhân văn và phổ cập
=======

Designed by eTDS TechnoSys
Click here to donate

Lịch công tác tuần

Thứ hai (07/10/2013)
 Dạy và học bình thường
Thứ ba (08/10/2013)
- Dạy và học bình thường
- Dự giờ, kiểm tra một số lớp
Thứ tư (09/10/2013)
- Dạy và học bình thường
- Dự giờ, kiểm tra một số lớp
Thứ năm (10/10/2013)
- Dạy và học bình thường
- Họp toàn trường (14g00)
Thứ sáu (11/10/2013)
- Dạy và học bình thường
- Họp PHHS giỏi khối 5 (2 môn Toán, Tiếng Việt) lúc 14g
Thứ bảy (12/10/2013)
- Đại hội Liên đội trường lúc 7g30
- Họp PHHS giỏi khối 3,4 (2 môn Toán, Tiếng Việt) lúc 14g

Xem kết quả học tập

THỜI KHÓA BIỂU

LIÊN KẾT WEBSITE

Tìm trên trang này

Tìm Trên Google

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterHôm nay7
mod_vvisit_counterHôm qua99
mod_vvisit_counterTổng cộng423078

Hôm nay là: Tháng 12 20, 2014